Злополуката е застрахователно събитие, което се случва непредвидимо, против волята на човека и застрашава физическото и психическото му здраве. Събитието настъпва неочаквано, изненадващо, под влиянието на външно нежелано въздействие, което причинява нараняване на застрахованото лице за продължителен период от време. Всяко такова събитие, за да е покрито, трябва да е в срока на полицата.

В този смисъл заболявания като инсулт и/или сърдечен удар не се приравняват към злополуките. Тяхното настъпване зависи от цялостното здравословно състояние на човека. От друг аспект обаче, ухапването от змия, което изисква спешна медицинска намеса, се признава за такава.

Примерни злополуки, от които застрахованото лице е пряк потърпевш – фрактура, изкълчване, изгаряне, скъсване на мускул или сухожилие, тежки разтягания, удавяне, измръзване – вследствие на които настъпва трайна загуба на трудоспособност и/или смърт.

За злополука се признават смърт или телесно увреждане на застрахования при спасяване на човешки живот или имущество.

Покрити рискове на злополука, които Застрахователят групира в няколко категории:

Основни:

 • Смърт, породена от злополука, за лица над 14-годишна възраст:
 • Пълна или частична трайна загуба на трудоспособност ;
 • Временна загуба на трудоспособност ;
 • Медицински разноски;

Допълнителни: 

 • Дневни пари за болничен престой ;
 • Домашно възстановяване след болничен престой;
 • Разходи за погребение;
 • Изчезване;
 • Изгаряния;
 • Фрактури;

Разширени:

 • Разходи за трайни белези по лицето ;
 • Увреждане на зрението, което налага употребата на диоптрични очила или контактни лещи;
 • Разходи за личен асистент;
 • Обезщетение в случай на кома;
 • Увреждане на зъби;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Разходи за възстановяване след претърпяване на злополука;
 • Разходи, свързани с издирване, спасяване и транспортиране;
 • Разходи за преустройство на жилищното пространство;
 • Разходи за преквалификация;
 • Разходи за алтернативна професия;
 • Разходи при нужда от рехабилитация;

Застраховката може да бъде сключена като индивидуална застраховка – за отделни лица или групова застраховка –  работници и служители във фирма, учащи, членове на спортни клубове и др.

Видове застраховки “ Злополука“

Съгласно нуждите на Застрахованите лица “Злополука” се разделя на няколко категории според диапазона на покритие, което обхваща:

 • Злополука за България и чужбина – Застраховката възстановява извършените разходи и изплащане на суми за застрахователни събития, настъпили по време на пътуване и/или престой на лицето на и извън територията на България.
 • Трудова -Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова Злополука” определя условията и редът за задължително й сключване.
 • на учащи и персонал – подходяща за деца в детски ясли или градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.
 • на спортисти и технически лица
 • Планинска Застраховка – предназначена за туристи, алпинисти и скиори и др.  Полицата може да се сключи в три варианта – индивидуална, семейна и групова.
 • Злополука на посетителски места – В случаи на злополука, случила се на терен и помещения за обществени посещения, застраховката предвижда изплащането на обезщетения на посетителите на застрахованите обекти – културно-развлекателни салони, спортни зали и др.
 • на пътниците в средствата за обществен транспорт
 • на кредитополучател
 • на гости на хотели – подходяща за български и чуждестранни граждани, които пребивават в хотели, мотели, хижи или други помещения, осигуряващи им подслон на територията на Република България. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и на прилежащите му територии.
 • Застраховка „Злополука на местата в МПС“