Застраховки, видове застраховки

Адвокатска кантора Стойчевска § Партньори може да ви съдейства и да ви консултира при избор на застраховател и сключването на всякакви видове застраховки. Също така може да ви съдействаме при решаването на извънсъдебни и съдебни спорове, възникнали по повод на настъпили застрахователни събития.

нашите услуги

Застраховки

Безплатна консултация
за застраховки

запази час

Видове застраховки

Обща гражданска отговорност

При тази застраховка Застрахователят покрива отговорността на застрахованото лице за причинени виновно от него вреди на трето лице по повод притежаването и ползването на МПС. задължителна за всяко лице, притежаващо МПС на територията на страната;

виж още

Живот

Застраховка Живот със спестовен характер. Застраховките Живот са свързани с най-ценното на човека, а именно неговото здраве. Този вид застраховка дава финансова осигуреност за Вас и Вашето семейство в случаи на неблагоприятни събития.

виж още

Каско

Пълна застрахователна защита на МПС. Защита срещxу пожар, кражба, вандализъм, природни бедствия, ПТП, щети на паркинг.не е задължителна, застрахова автомобилa ви от повреди или кражби. Застраховка Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент при пътуване с автомобила.

виж още

Помощ при пътуване

Този вид доброволна застраховка има за цел да покрие разходи, изплати обезщетение, и/или осигури съдействие в т.ч. репатриране на застрахования при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) при пътуване или работа извън територията на Република България

виж още

Карго

При „Застраховане на товари по време на превоз“, известна още като „карго“ застраховка, обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки и товари, превозвани от точка до точка в цял свят и с всякакъв вид превозно средство по силата на договор за превоз. Осигуряват защита на товарите и превозвачите. Засягат всички видове транспорт – авиационен, морски и сухопътен.

виж още


Медицинска застраховка

Възможност за високи инвестиции в здравето на вашите служители на изключително изгодна цена и минимални административни усилия. Чудесна социална придобивка за вашите служители, която ще повиши лоялността и мотивацията, както и цялостното представяне на екип Ви. 

виж още

Професионална отговорност

Застрахователната компания се задължава да покрие регламентираната в действащото законодателство отговорност на Застрахования за обезщетение на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.

виж още

Гражданска отговорност

Автомобилното застраховане заема основен дял от общото застраховане и има широко обществено познаване на продуктите, обусловено от задължителния характер на застраховката „Гражданска отговорност“, както и от опита на лицата при щети с МПС отнесен към Каско застраховките. 

виж още

Злополука

Имат за обект човека и негова основна задача е да подпомогне застрахования, когато неговото здраве и работоспособност са нарушени. Застрахователните покрития най-често са свързани с последствията от злополука и някакво заболяване. 

виж още

Имущество

предлагат защита и спокойствие на всеки човек за едни от най-важните неща – дом, офис, предприятие. Покриват широка гама от рискове – пожар, природни бедствия и аварии, кражба, отговорности.

виж още