Застраховка Живот има два аспекта – инвестиционен и осигуряване на бъдещи средства на тези, които зависят финансово от застрахования при преждевременна смърт. Инвестиционният аспект е важен, тъй като има данъчни облекчения при внасяне на премиите, а в бъдещ период се превръща в допълнителен доход. По своята същност се дели на рискова и смесена (рискова със спестовен елемент), пенсионна (или рентна) и здравна. От своя страна всяка застрахователна компания предлага освен широко популярните застраховки и множество техни разновидности.

Видове застраховки:

 • Рискова ;
 • Застраховка злополука;
 • Застраховка критични болести;
 • Дългосрочна ;
 • Детска застраховка;
 • свързана с инвестиционен фонд;
 • за кредитополучатели;
 • Намаляваща застраховка живот за кредитополучатели;

Договорът може да бъде с покритие за случай на смърт или за случай на доживяване на определена възраст, или да бъде със смесено покритие.

Недействителен е договор за застраховка „Живот“ или „Злополука“ с покритие за случай на смърт на малолетно лице или на лице, поставено под пълно запрещение, както и с покритие на рисковете от аборт или раждане на мъртво дете. Застрахователят е длъжен да върне застрахователните премии, получени в изпълнение на договор за застраховка с покритие на тези рискове. Когато застрахованият съзнателно е укрил информация относно лицата по изречение първо, чийто живот е предмет на договор за застраховка „Живот“ или „Злополука“, застрахователят има право да прихване стойността на направените разходи за сключване на договора за застраховка от размера на премията, която подлежи на връщане.

Изключени рискове

Ако не е уговорено друго, застрахователят се освобождава от задълженията си по застрахователния договор, ако:

 1. преди да е изтекла една година от сключването на договора застрахованият съзнателно причини собствената си смърт;
 2. нараняването, увреждането на телесната цялост, загубата на работоспособността или смъртта последва при извършване от застрахования на престъпление от общ характер;
 3. смъртта е настъпила вследствие на изпълнение на смъртно наказание, наложено с влязла в сила присъда;
 4. смъртта е настъпила при война, военни действия или вследствие на терористичен акт.

Страните могат да договорят и други изключени рискове.