Какво е срочен депозит?

Срочни депозити са банкови спестовни продукти. Те позволяват на титуляра си да акумулира средства по сметка и в същото време да получава доходност от това, че е предоставил парите си на банката. Популярни са още и като срочен влог. Срочните депозити са предназначени както за физически, така и за юридически лица. Характерно за срочните депозити е това, че сумата е „блокирана“ за срока, за който е сключен договора. Разбира се, сумата може да бъде изтеглена и по-рано при нужда, но в болшинството от случаите ще загубите натрупаната лихва. В такива случаи депозитът се олихвява като стандартна разплащателна сметка.

Какви видове срочни депозити има

Най-популярните видове депозити са следните:
– Стандартни;
– За пенсионери;
– Детски депозити;

Според спецификата на олихвяване срочните депозити могат да бъдат:

– С фиксирана или променяема лихва за целия срок на депозита;
– С ежемесечно нарастваща лихва;
– С нарастваща лихва през определени периоди от време (3, 6, 12 месеца и т.н.);
– С кумулативна лихва (сумата от всички годишни лихви, начислени в края на срока на депозита);
– С или без капитализация на лихвата (олихвяване на лихвата от предходния период);
– С авансова лихва;
– С ежемесечно изплащане на лихвата.

Има ли лихва по срочни депозити

Тъй, като депозитът е спестовен продукт, лихвата е неизменна част от него. Лихвите могат да бъдат най-разнообразни по размер и начин на начисляване. Обичайно с нарастването на срока на депозита, вероятността да получите по-висока лихва, расте. По-висока лихва можете да получите и при индивидуално договорена такава за голяма сума по депозита. Срочните депозити се сключват за точно определен срок от време.
Важно: На падеж на депозита се дължи данък върху лихвите в размер на 8%.

С каква сума по срочни депозити мога да разполагам

Като спестовен продукт, депозитът предполага наличност каквато сам депозантът формира. Откриването на депозита е на база главница, която се увеличава с размера на лихвите в края на срока. Някои от срочните депозити позволяват довнасяне на суми по време на срока на депозита. Така акумулираната сума в края може да се увеличи допълнително. Довнесените суми се олихвяват по същия начин, както и главницата.