Какво е спестовна сметка

Спестовната сметка е банков спестовен продукт. Тя позволява на титуляра й да акумулира средства по сметка и в същото време да получава доходност от това, че е предоставил парите си на банката. Спестовните сметки са предназначени както за физически, така и за юридически лица. Основна характеристика на спестовните сметки е това, че средствата са винаги на разположение на титуляра. Той може по всяко време да тегли и да внася суми. Спестовните сметки са без фиксиран срок, т.е. са безсрочни.

Сметките на клиенти в банките (в т.ч. спестовни сметки) се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в България. Гарантираната сума е в размер на 196 000 лв. за един клиент, в една банка.
Важно: Когато клиент има повече от 1 сметка в дадена банка, гарантираният размер се простира върху сумите от всички сметки общо, а не се гарантира всяка от тях поотделно.

Има ли лихва спестовна сметка

Тъй, като спестовната сметка е спестовен продукт, лихвата е неизменна част от нея. Лихвите могат да бъдат най-разнообразни по размер и начин на начисляване. Изплащането на лихвите по спестовни сметки може да се извършва по различни схеми:
– Ежемесечно;
– На край на период;
– В края на календарната година;
– След 12 месеца;
– Няколко пъти годишно.
Важно: На падеж на депозита се дължи данък върху лихвите в размер на 8%.