Съгласно чл. 469 от Кодекса, застрахователният договор за задължителна застраховка „Професионална отговорност“ покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени от него при извършване на територията на Република България на дейността, във връзка с която е сключен застрахователният договор. Става въпрос за дейността, за която застрахованият е регистриран или притежава призната правоспособност за упражняване на съответната професия или дейност. Дейността се извършва в рамките на тази регистрация или правоспособност на територията на Република България. Застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице. Застраховката покрива отговорността на застрахования, неговите представители, служители и посочените в полицата подизпълнители.

Като общо правило застрахователно събитие по застраховката „Професионална отговорност“ е настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен застрахованият. Именно застрахователят по застраховката, която е била в сила по време на настъпването на вредата, ще носи отговорност, независимо че претенцията е отправена след изтичането на срока на тази застраховка. Възможно е обаче да се уговори ретроактивно покритие на актуалната застраховка за искове, предявени в срока на полицата, но във връзка със събития, настъпили преди това и след вписаната в полицата ретроактивна дата. Като общо правило правата и задълженията по задължителна застраховка „Професионална отговорност” се погасяват с 5-годишна давност. Давността започва да тече от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Съгласно чл. 432 от Кодекса за застраховането, увреденото лице има право да иска обезщетението пряко от застрахователя. За целта увреденото лице трябва да подаде писмена застрахователна претенция и да предостави пълни и точни данни за банковата си сметка, освен ако претендира възстановяване на вредите в натура.

Обичайно застраховката предвижда застрахователят да направи плащане на застрахователно обезщетение при влязло в сила съдебно решение. Застрахователно обезщетение се изплаща и при извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Кои професии са задължени да имат Професионална отговорност

Действащото законодателство определя задължение за сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност” за следните професии и дейности:

  • адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители,
  • лица, упражняващи медицинска професия,
  • туроператори, хотелиери и ресторантьори,
  • застрахователни посредници (брокери/ агенти),
  • лица, извършващи охранителна дейност,
  • регистрирани одитори,
  • строители, проектанти, лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“,
  • консултанти и лица, упражняващи строителен надзор,
  • възложителят и главният изследовател във връзка с провеждането на клиничното изпитване на лекарствен продукт върху хора и др.