информация

Потребителски кредит – какво трябва да знаете

Поради една или друга причина, често хората прибягват до теглене на потребителски кредит, като притиснати от обстоятелствата и необходимостта да покрият неотложните си нужди, повечето от тях не се запознават достатъчно добре с условията по кредита, не прочитат общите условия към договора, както и дребният шрифт в тях.

Хората често прибягват и до тегленето на т.нар. „бързи кредити“, чиито шумни реклами непрекъснато вървят по телевизията с обещания за лесни и бързи пари. Само че, в тези реклами се пропуска важната информация, че лихвата по тези кредите е много висока ( а понякога и направо невероятна) и, че много често в тези договори се включват най-различни такси, които не знаете точно за какво са, но за сметка на това са на висока стойност.

Затова в настоящата статия ще разгледаме какви са изискванията към договора за потребителски кредит и какви са вашите права съгласно Закона за потребителския кредит.

Кога се прилага Закона за потребителски кредит?

Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит. Разпоредбите на закона се прилагат за договори за потребителски кредити, които са на стойност до 147 000 лв. или равностойността им в друга валута по курса на Българската народна банка към датата на сключване на договора. Разпоредбите на закона се прилагат и за договори за кредит под формата на овърдрафт, когато кредитът трябва да бъде погасен в срок, по-дълъг от три месеца. Както и за договорите за наем или лизинг, при които се предвижда възможност за закупуване на стоката – предмет на договора.

Предоставяне на преддоговорна информация

Всеки кредитор е длъжен да предостави на потребителя преддоговорна информация за условията по кредита във формата на стандартен европейски формуляр. Тази информация, както и общите условия към договора се предоставят на потребителя безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията и на общите условия се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12.

Съдържание на формуляра

Стандартният европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит има точно установено съдържания, като по-важните елементи от него са:

 • Вид на кредита;
 • Общ размер на кредита;
 • Условия за усвояване на кредита – как и кога ще получите парите;
 • Срок на договора за потребителски кредит;
 • Погасителен план – указания за размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски;
 • Общата сума, която следва да заплатите – главницата заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във връзка с вашия кредит;
 • Лихвеният процент по кредита – фиксиран или променлив (изразен с индекс или референтен лихвен процент, приложим спрямо първоначалния лихвен процент), периода на олихвяване, условията и процедурата за промяна на лихвения процент. Най-често използван е променливият лихвен процент, който се формира на база на променлива компонента (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка. Фиксираната надбавка не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит.;
 • Годишен процент на разходите (ГПР) – Това е индикатор за реалната цена на кредита, позволяващ обективно сравняване на разходите по кредитите. В него се включват общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи – главница, лихва, такси, комисионни и всички други възможни разходи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. ГПР е най-точният показател, по който да сравните различни предложения за сключване на договор за кредит;
 • Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. Клаузи в договора, които надвишават този размер са нищожни. Ако подобна клауза бъде обявена за нищожна, надвзетите суми се удържат при последващи плащания по кредита.
 • Всички разходи свързани с кредита, включително разходите, дължими при просрочени плащания, както и условията, при които могат да се променят;
 • Правото на отказ от договора за потребителски кредит;
 • Правото на предсрочно погасяване на потребителски кредит;

информация

Договор за потребителски кредит

Формата и съдържанието на Договора за потребителски кредит са уредени в ЗПК, глава 3, чл.9-11.
По съществените изисквания, които са уредени в закона и на, които читателя трябва да обърна внимание и да знае са следните:
– Договорът за потребителски кредит, както и всички изменения и допълнения към него, се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора.
Кредиторът не може да изисква и да събира от потребителя каквото и да е плащане, включително на лихви, такси, комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор.

виж още

В допълнителните разпоредби на ЗПК са дадени определения на следните понятия:
1.„Общ разход по кредита за потребителя“ са всички разходи по кредита, включително лихви, комисиони, такси, възнаграждение за кредитни посредници и всички други видове разходи, пряко свързани с договора за потребителски кредит, които са известни на кредитора и които потребителят трябва да заплати, включително разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, и по-специално застрахователните премии в случаите, когато сключването на договора за услуга е задължително условие за получаване на кредита, или в случаите, когато предоставянето на кредита е в резултат на прилагането на търговски клаузи и условия. Общият разход по кредита за потребителя не включва нотариалните такси.

виж още

1. Запази час за безплатна консултация.
2. Попълнете формата и изпратете.
3. След получаването на заявката консултант ще се свърже с Вас, за да направи допълнителни уточнения.