При застраховка „Помощ при пътуване“ застрахователят се задължава да осигури непосредствена помощ на лице, което е попаднало в затруднение по време на пътуване. Събитията и условията за предоставяне на помощта се определят със застрахователния договор.

Застрахователят предоставя помощта в пари или в натура съобразно уговореното в договора.

Застраховката не покрива поправка, ремонт и гаранционно обслужване на имущество. Не покрива и направените разходи за посредничество при намиране и предоставяне на помощ.

Договор за застраховка Помощ при пътуване

Застраховката се сключва на основание писмено предложение от Застраховащия. Той е длъжен да обяви точно и изчерпателно всички съществени обстоятелства,
които са му известни или при положена дължима грижа трябва да са му известни и са от значение за риска. Застраховащият може да не бъде застрахован по застраховката.
Застрахователният договор се сключва във формата на застрахователна полица и следва да бъде подписан от Застраховащия или от негов представител. Част от
договора са предложението на Застраховащия, Общите условия и Специални условия, допълнителни споразумения, писмени договорености между страните, ако има такива.

Застрахователни покрития, които може да договорите

  • Анулиране или предсрочно прекратяване на организирано пътуване
    Застрахователят възстановява на застрахования претърпените финансови загуби (невъзстановими депозити и суми, заплатени по договор за организирано пътуване), в случай че предплатено организирано пътуване се анулира поради промени в изрично посочени обстоятелства, които са извън контрола на застрахования, за които не е знаел предварително и които са настъпили след сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахования претърпените финансови загуби (невъзстановими
    от туроператора суми за неизползвани туристически услуги), в случай че се наложи прекратяване на започнало вече предплатено организирано пътуване и непредвидено завръщане в Република България поради промени в обстоятелства, които са извън контрола на застрахования и за които не е знаел преди началото на пътуването.
  • Застрахователят възстановява на застрахования разходите за пререзервация или невъзстановимата от авиопревозвача част от стойността на билета, в случай че закупен самолетен билет се анулира поради промени в обстоятелства, които са извън контрола на застрахования, за които не е знаел предварително и които са настъпили след сключване на застраховката. Застрахователната сума е посочена в застрахователния договор парична сума, представляваща горната граница на отговорността на застрахователя към застрахования, третото ползващо се лице или към третото увредено лице, като за отделните покрития могат да бъдат договорени и различни застрахователни суми.