Медицинската застраховка покрива извършените разходи за получени медицински услуги или закупени стоки по повод заболяване или злополука, ползвани при извънболнично (доболнично) или болнично лечение до размера на уговорения лимит.

Договор за медицинска застраховка

С договора за медицинска застраховка застрахователят се задължава да покрие разходите за здравни стоки и услуги, произтичащи от заболяване или вследствие на злополука, или други договорени здравни стоки и услуги, включително свързани с профилактика, бременност и раждане на застрахованото лице или временна загуба на доход вследствие на заболяване или злополука, както и комбинация от изброените покрития.

Договорът за медицинска застраховка:

 • може да се сключи за изплащане на фиксирани парични суми във връзка със злополука или заболяване, независимо от направените разходи;
 • може да се сключи за изплащане на обезщетения, както и за комбинация от двата вида плащане.
 • може да покрие разходите и за други стоки и услуги, свързани със здравно обслужване на застрахованото лице. Произтичащи от заболяване или вследствие на злополука, включително транспорт, специализирано обгрижване и палиативни грижи.
 • може да се определи максимален размер на задължението на застрахователя под формата на застрахователна сума за отделни здравни стоки и услуги или като обем и обхват на здравните стоки и услуги, които се предлагат за определен срок.

Покриват се разходи за:

 • медицински прегледи, изследвания и консултации;
 • манипулации и лечение, оперативно лечение в амбулаторни и болнични условия;
 • настаняване и престой в лечебно заведение;
 • физиотерапия и рехабилитация;
 • лекарствени средства, предписани от лекар;
 • медицински консумативи и помощни средства за подпомагане на жизнени функции;
 • избор на екип при оперативни интервенции и/или раждане.

Видовете медицински услуги и продукти/стоки са подробно описани в застрахователния пакет по застраховката.

В договора за медицинска застраховка може да се определи максимален размер на задължението на застрахователя под формата на застрахователна сума за отделни здравни стоки и услуги или като обем и обхват на здравните стоки и услуги, които се предлагат за определен срок.