Застрахователят покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото превозно средство, причинени от рискове, групирани условно в множество клаузи.

Основни групи покрития по Каско са:

1.Пожар, вкл последиците от гасенето му; късо съединение в ел.инсталацията; експлозия в резервоара; падане на или блъскане от летателни устройства (тела) и/или от предмети, изпаднали от тях;
2.Природни бедствия: удар от мълния (гръм); буря; ураган; вихрушки (смерч); градушка; проливен дъжд; наводнение; тежест от естествено натрупване на сняг (лед); падане на дървета, покриви и/или части от тях и/или на други предмети в резултат от действието на изброените природни бедствия;
3.Пътно-транспортни произшествия по време на движение и/или в паркирано положение;
4.Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в заливане на МПС с химикали, киселини и основи; действия, нарушаващи целостта и/или външния вид; палеж; взривяване; цялостна кражба; грабеж; вандализъм в съответствие с отделни текстове на Наказателния кодекс, включително и за повреди по намерено след кражба МПС;
5.Целесъобразни и разумни транспортни разходи за репатриране, когато МПС е повредено от застрахователно събитие до такава степен, че е невъзможно да се придвижи на собствен ход.
6.Разходи за отговорно пазене след настъпване на застрахователно събитие.
Застраховката е валидна основно за територията на Република България.

За покритие в чужбина всеки застраховател има своя политика и условия за територията на държавите членки на Европейския съюз, както и на територията на държавите извън общността, членки на системата „Зелена карта“.

Важно е да знаете за застраховка“ авто каско“

При сключване на договора застрахователят трябва да ми предостави и общите условия. Те са неразделна част от застрахователния договор. (При застраховка “Каско” те трябва ясно и недвусмислено да съдържат информация за:

  1. покритите рискове и изключенията от покритие;
  2. условията за плащане на премиите от страна на застрахования и последиците от неплащане или от неточно плащане;
  3. задълженията на застрахователя, срока за плащане и начина за определяне размера на плащанията;
  4. задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване;
  5. обстоятелствата, свързани с промени в застрахователното правоотношение) за съответната застраховка, в моя случай – “Каско”. Изменението или замяната им с нови по време на действието на договора имат сила за мен, само ако писмено съм ги потвърдил.