Доброволна застраховка. Предназначена е за фирми, занимаващи се с внос, износ и реекспорт, както и с търговия и дистрибуция на територията на Република България.
Застраховката „Товари по врема на превоз“ (Карго) осигурява застрахователна защита за всички видове товари. Предлагат се за всички видове транспорт – сухопътен, морски, въздушен, речен, ж.п. или комбиниран транспорт. Покрива рискове свързани с загуба и/или повреда, настъпили по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на Република България.

Видове покрития на карго застраховки

В зависимост от избраните клаузи:
1.Пълно покритие
2.Ограничено покритие
3.Минимално покритие
Тези покрития са международно приети. В международната практика се означават с „А” за пълно покритие, „В” за ограничено покритие и „С” за минимално покритие.
При “ А “ се покриват всички рискове за повреждане или загуба на товари. Не се покриват рисковете от война, бунтове и политически размирици, банкрут или фалит на застрахования, умишлено декствие или бездействие на застрахования. Не се покриват и повредите поради недобро или недостатъчно опаковане.

Застрахователен договор

За да се сключи застрахователен договор, застрахованият трябва да отправи писмено предложение до застрахователя.

Формат на застрахователния договор

  • Единична полица – за един товар или едно пътуване и за фиксирана застрахователна сума;
  • Абонаментна полица – за всички товари, които ще бъдат изпратени или получени за даден период. Застрахователните суми не се посочват предварително.
  • Генерална полица, с която застрахованият може да застрахова само тези свои стоки, които смята, че е необходимо да са застраховани.

Необходими документи за сключване на карго застраховки

При сключване на застрахователната полица: фактура за стойността на стоките или товарите, товарителница, както и попълнено приложение.

При възникване на застрахователното събитие е необходимо да бъдат представени следните документи:

оригинал на застрахователната полица,

протокол за оглед,

констативен протокол изготвен от превозвача,

протестно писмо адресирано до превозвача,

спецификация на товарите или стоките, опаковъчни листове.

При единични полици застрахователният договор влиза в сила след като бъде издължена застрахователната премия. При другите видове полици – при настъпване на застрахователно събитие.