Съдържание на договора за потребителски кредит?

Формата и съдържанието на Договора за потребителски кредит са уредени в ЗПК, глава 3, чл.9-11.

По съществените изисквания, на, които читателя трябва да обърна внимание и да знае са следните:

– Договорът за потребителски кредит, се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител. Съдържанието му трябва да е представено по ясен и разбираем начин. Всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12. Подписва се в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора.

Уговаряне на лихви,такси разноски

Кредиторът не може да събира от потребителя каквото и да е плащане, които не са предвидени в сключения договор. Това се отнася и за лихви, такси, комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит.

Едностранна промяна на общия разход по кредита се допуска единствено при едновременното наличие на две условия:

1.в договора за кредит изрично е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общия разход по кредита;

2.обстоятелствата, приложими към промяната на общия разход по кредита, са описани в договора. Те са обективно обосновани и не зависят от волята на кредитора.

Ако в договора се съдържа клауза, която противоречи на тези условия или ги заобикаля, то същата е нищожна. Същата не поражда действие.

– Допустимо е кредиторът да събира от потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора. Не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. Такси и комисионни за едно и също действие могат да се събират само веднъж. Видът, размерът и действието, за което се събират, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за потребителски кредит.

Други условия на договора за потребителски кредит

– Договорът за потребителски кредит има точно законоустановено съдържание, регламентирано в чл.11, ал.1 от ЗПК. Общите условия са неразделна част от договора за потребителски кредит. В закона е поставено изискване всяка страница от тях да се подписва от потребителя и кредитора.

– Кредиторът може да прехвърли вземанията си по договора на трето лице само ако в договора е предвидена такава възможност. В този случай, потребителят има право да направи спрямо това трето лице всички възражения, които има към първоначалния кредитор. Потребителят може да направи и възражения за прихващане.

– Кредиторът няма право да променя служебно валутата, в която е уговорен първоначално кредитът, съответно остатъкът от кредита.

– Кредиторът не може да задължава потребителя да гарантира потребителски кредит чрез издаване на запис на заповед или менителница. Ако кредита е гарантиран чрез издаването на запис на заповед или менителница, след всяко плащане кредиторът ги привежда незабавно в съответствие с остатъка по задължението. При погасяване на задължението кредиторът е длъжен незабавно да върне издадения запис на заповед или менителница. Повече за записа на заповед може да прочетете тук.

Право на отказ от договора за потребителски кредит/ чл.29-31 от ЗПК/

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок от 14 дни. За тази цел в посочения срок потребителя трябва да изпрати уведомление до кредитора. Уведомлението трябва да бъде писмено и изпратено до кредитора по начин, който може да бъде доказан. В този случай потребителят следва до 30 дни от изпращане на уведомлението да върне главницата и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент. Правото на отказ от договора не може да се упражнява за договори за потребителски кредит с общ размер, по-малък от 400 лв.

Предсрочно погасяване на потребителски кредит/чл.32 от ЗПК/

Потребителят има право да погаси предсрочно изцяло или частично задълженията си по кредита. В този случай се намаляват лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора. Ако договора за кредит е сключен при променлив лихвен процент, кредиторът няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване.

Обезщетение се дължи когато кредита е отпуснат при фиксиран лихвен процент в размер на:

-Не повече от 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредите по-голям от една година;

-Не повече от 0,5% от сумата на предсрочно погасения кредит, когато оставащият период на договора за кредите по-малък от една година. Всяка клауза в договора за потребителски кредит, която определя обезщетение за кредитора в по-голям размер е нищожна.