Почти всички банки в България предлагат детски спестовни влогове като валутата по влоговете може да е в лева, евро или долари.

Детските спестовни влогове са гарантирани до размер от 196 000 лв от Закона за гарантиране на влоговете в банките. Титуляр по детски влог може да е само лице под 18 години. По сметката може да внася всеки и по всяко време.

Цел на детски спестовен влог

Целта на детския спестовен влог е парите да бъдат защитени на името на детето до навършването на неговото пълнолетие.

Всяко дете може да притежава неограничен брой спестовни влогове. Детските спестовни влоговете могат да бъдат откривани в левове, евро и щатски долари. След навършване на пълнолетие на детето влога автоматично се трансформира в безсрочен.

Обикновено банките имат изискване за минимално салдо, а суми по детските спестовни влогове могат да се правят по всяко време, неограничен брой пъти и в размер по избор на клиента.

Когато решите да направите детски влог, обаче, трябва да имате предвид, че банките изискват съгласието и на двамата родители. Процедурата по теглене на средства от детски влог е уредена в Семейният кодекс (чл. 130, ал.3). Изисква се разрешение от съда, което се получава след писмено отправена от законните представители на детето мотивирана молба. В нея се описват конкретни потребности на дететето, които да не могат да бъдат задоволени по друг начин. Изисква се и становище от Агенция за закрила на детето. Съдът може и да не даде разрешение, ако сметне, че тегленето не е в интерес на детето.

Предимства на детските влогове

Предимствата на детските влогове са, че те не се облагат с “ данък лихва“, по тях няма такси за откриване и пари могат да се внасят по всяко време – отново без допълнителни такси. Лихвените проценти варират според размера на сумата и обикновено растат с течение на времето.