Фирмен кредит

В тази статия ще се запознаете с:

 1. Какво означава фирмен кредит?
 2. Какви условия трябва да спазвате, за да кандидаствате за фирмен кредит.
  • Условия свързани с оборота.
  • Условия, който са свързани със сумата на заема.
  • Изисквания за обещетението.
 3. 6 стъпки, чрез които ще откриете своя кредит за фирмени цели

Какво означава фирмен кредит?

Това е финансиране на фирма, която има нужда от средства. Инвестиционият и оборотният кредит са два вида фирмени кредити. Инвестиционният кредит финансира закупуването или изграждането на активи, които ще носат дългосрочна стойност за вашия бизнес. Оборотният кредит финансира един стопански оборот и е с краткосрочни цели. Не трябва да се финансират инвестиционни нужди с оборотни кредити. 

Една от най-разпространените ситуации, при коияо се тегли фирмен кредит е, когато една малка компания или ЕТ фирма да трябва да закупи стока, за която не са й останали средства, заради непредвидени разходи. Компанията трябва да изтегли заем, за да продължи съществуването си. На кратко набавянето на основните консумативи, суровини за производство или доставяне на стока са основните причините, заради които се тегли най-често фирмен кредит.

Друга попурярна ситуация е, когато няма нужните средства за заплатите на служителите, което може да се случи, заради забавянето на примерно заплащенето от вашите клиенти. При такава ситуация се тегли фирмен кредит, а пък заема се покрива след поечаването на приходите на вашата фирма.

Последната причина за теглене на фирмено финансиране е планирано разширяване или инвестиция в някаква нова дейност или проект. Тогава можете да изтеглите инфистиционен кредит, за който ще поговорим по- късно в статията. Тегленето на такъв вид кредит е малко по-рядко срещана ситуация, защото повечето хора избягват да правят инвестиции с пари, на които трябва да им се плаща лихва, но не е нещо невиждано.

2. Какви условия трябва да спазвате, за да кандидаствате за фирмен кредит.

Ще започнем първо с условията свързани с оборота. Условия за фирмено кредитиране свързани с реализирания оборот, движението на паричните потоци, платежоспособността на кредитоискателя, размера на приходите за предходната година на фирмата са важни финансови резултати, които се виждат от годишните данъчни декларации, счетоводни баланси и отчет за приходи и разходи. Възможно е да се изисква минимален размер на самоучастие. За фирмено кредитиране трябва да е налице печелла за последните 1 – 2 години. Примерно за Бизнес кредит Партньор от Експресбанк се изискват до 3 000 000 лева годишни продажби. 

Следващото нещо, което ще разгледаме е условията свързани със сумата на заема. Условията за размера на заема при фирменото кредитиране зависи от доказаните потребности, от източниците за погасяване, вида и размера на обезпечението. Финансирането може да е в процент към пазарната стойност на обезпечението от 70 до 100% или в абсолютна стойност. Пример са ОББ до 300 000 лева при кредит за оборотни средства и до 500 000 лева за инвестиции, Пощенска банка до 800 000 лева, ПИБ – Бизнес кредит за оборотни средства до 100 000 лева, но не може да превишава средномесечните приходи от продажби и други.

Последно ще говорим за изисквания при обезпечението. Обезпечението има за цел да гарантира, да подсигури кредитора в случай, че длъжника спре да погасява задълженията си. Важно е заемите да изпълнят предназначението, за което са отпуснати и да бъдат възстановени според индивидуалния погасителен план, който е част от договора.Обезпечението трябва да отговаря на изисквания, може да е ипотека върху недвижим имот, движимо имущество, дълготрайни материални активи, УПИ, земеделска земя, залог върху вземания, залог върху парични средства, поръчителство, съдлъжници, акции, ценни книжа, запис на заповед и други допустими от Закона.Обезпечението е с условие за пълна или ограничена имуществена отговорност.

3. 6 стъпки, чрез които ще откриете своя фирмен кредит

1. Определете от какъв точно бизнес кредит имате нужда

Обмислете какъв вид фирвен кредит ви е наистина нужен, за да финансирате своя бизнес успешно и да спестите време.

В най-често срещаните случаи, собствениците на бизнес търсят фирмени кредити за:

 • Инвестиционните кредити са подходящи за финансиране на големи покупки или бизнес разрастване.Тези заеми се отпускат за разширяване дейността на компанията, закупуване на техника и оборудване, стартиране на нов тип дейност, ремонти и др.Те са с по-дълъг срок, тъй като са ориентирани към по-дългосрочното развитие на бизнеса.
 •  Оборотните кредити са подходящи при финансиране на текущи разходи. Тези бизнес кредити целят да дадат достъп до допълнителни оборотни средства за текущите нужди на бизнеса.Те са сравнително краткокрочни до 12 месеца рядко доктигат до 18 месеца, тъй като нормално ползите от тях могат да бъдат отчетени в рамките на година,

2. Проверете дали изпълнявате необходимите бизнес кредит условия

Различните кредитодатели могат да имат и различни бизнес кредит условия.В този ред на мисли, има няколко места, където можете да потърсите бизнес финансиране: най-често банкови или небанкови финансови институции. Можете и да се върнете по нагоре в статията и ще намерите още информация за кредит условията. Все пак е хубаво да прегледате тези въпроси и отговорете спрямо вашата лична ситуация, защото те ще ви помогнат да прецените, при кой вид кредитодател имате по-големи шансове за одобрение. И те са:

 1. Каква е вашата кредитна оценка?
 2. Какъв е видът на вашия бизнес и имате ли добър бизнес план?
 3. От колко време развивате дейност?
 4. Печеливш ли е бизнесът ви?

Помислете и за:

3. Уточнете каква сума ви трябва и какви месечни вноски можете да си позволите

Прегледайте добре финансите на вашия бизнес и пресметнете каква сума може да си позволите да изплащате по своя бизнес кредит. Много важно е да се уверите, че разполагате с редовни приходи, които ще са ви достатъчни за вашите задължения.

4. Помислете дали и какво обезпечение можете да предложите

Макар и да има възможности за бизнес кредити без обезпечение, имайте предвид, че предлагането на гаранция ще увеличи потенциала на отпуснатите суми и може да ви помогне да получите по-добри условия.

5. Сравнете възможности за бизнес кредитиране

Разбира се, всеки желае да открие кредитодателя, който му предлага най-добри бизнес кредит условия.

За съжаление обаче, понякога има други фактори, които влияят върху нашия избор като: времето, в което сме оперирали, възможността ни да предоставим обезпечение или срока, в който имаме нужда от средствата.

За това се обърнете към нас

За безплатна кредитна консултация

Ние ви спестяваме време, финансови средства и получавате възможно най добрата оферта.

6. Кандидатствайте за фирмен кредит

След като вече знете коя е по-добрата опция за вас, прегледайте няколко оферти от този вид институции и сравнете техните условия. ГПР е най-добрият индикатор за крайната цена на бизнес заема, защото всички разходи по един кредит.От наличните оферти за фирмени кредити, изберете този, който ви предлага най-нисък ГПР срещу най-добри условия и подгответе необходимите документи.

Някои документи за бизнес кредитиране:

 • Легална информация за вашия бизнес: ЕИК, адрес, др.
 • Кредитна история не само на фирмата, но и на кредитоискателя
 • Документи за удостоверяване на финансовото състояние, справки, отчети и други
 • Бизнес план и прогнозни парични потоци
 • Декларация за наличие или липса на публични задължения, изпълнителни дела и други
 • Основни договори с контрагенти касаещи сделката
 • Различни видове декларации (декларация от съдлъжници, декларация съгласие)
 • Други документи според специфичния вид кредит, тип бизнес и финансова институция

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *