Термини в застраховането.

В тази статия ще разгледаме видовете застраховки, какво е застраховка и полезни термини в застраховането.

 1. Какво е застраховане?
 2. Видове застраховки.
  • Гражданска отговорност.
  • Авотокаско
  • Туристическа засраховка
  • Здравна застраховка
  • Застраховка за дома
 3. Термини, които са полезни да знаете като се занимавате с затраховки.
  • Задължителна застраховка
  • Доброволна застраховка
  • Имуществена застраховка
  • Лична застраховка
  • Застраховки за отговорност

Какво е застраховане?

Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно събитие на рискове. Принципът на застраховането е взаимността- първо плащаш премия и след настъпване на събитието получаваш обезщетение.
Договорът между застрахователя и застрахованото лице задължително е в писмен вид и трябва да включва данни на страните, предмета на договора, застрахователния риск, застрахователната премия и застрахователната сума; дата и подписи. Целите на застраховането е да защити потребителите, намалайки щетите от неочаквани неблагоприятни събития.

Застрахователните компании обединяват рисковете на своите клиенти като съставят общ фонд.

По този начин, застраховките имат по-добри цени за потребителите и в случай на инцидент на някого от клиентите, неговото обезщетение се изплаща от събраните общи средства. Участвайки в застрахователна компания, хората натрупват ресурс и си помагат взаимно, като при непредвиден проблем може да се помогне на тях самите или някои друг.

Видове застраховки

Има много видове застраховки, като в предерите на България най-използваната е застраховка Гражданска отговорност.

Застраховката гражданска отговорност попада в задължителните застраховки в България. Тя е задължителна за всички собственици на автомобили. Нейната цел е, при пътно-транспортно произшествие да покрие щетите на трето лице. Нейното значение е огромно, защото катастрофи се случват много често и без нея пострадалите може да не могат да покрият щетите си.

Автокаско е доброволна застраховка и е тип застраховка за превозни средства. Тя покрива повечето щети и кражби, също така предлага пътна помощ и пътен сервиз при повреда на вашият автомобил. Автокаско е особено привлекателна за хора, които притежават нови автомобили.

Друг вид доброволна застраховка е туристическата застраховка, която е много полезна при пътуването извън България. Има много видове туристичиска засраховка, като при нужда тя може да Ви осигори медицински грижи или друг вид помощ. В зависимост от рисковете си избирате туристическа застраховка.

Здравните застраховки са вид доброволна застраховка, която надгражда на задължителното национално здравно осигуряване. Тя може да Ви послужи, ако искате да се осигорите повече средства в случай на заболяване или злополука. По точно при покупката на лекарства или на пример болничен престой. Препорачителна е при по-рисковите професии.

Всеки имот има риск от примерно природни бедсвия, затова си заслужава да се обмисли закупването на застраховка за дома. Тежките щети са често голям проблем за собствениците на имоти, затова е хубаво да имате адекватна защита.

Термини в застраховането, които са полезни да знаете.

„Потребител на застрахователни услуги“ е застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическото или юридическото лице, което проявява интерес да се ползва от услугите, предоставяни от застраховател или от застрахователен посредник във връзка с предмета му на дейност.

„Застрахователен риск“ е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице.

„Застрахователно събитие“ е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

„Застрахован“ е лицето, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователен договор.

„Застрахователна сума“ (лимит на отговорност) е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна
граница на отговорността на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице.

Откупна стойност“ е договорената сума по застраховките по раздел I, т. 1, 2, 3 и 5 от приложение № 1, която застрахователят ще изплати на застрахования или на третото
ползващо се лице при предсрочно прекратяване на договора.

„Трето ползващо се лице“ е друго лице, посочено от застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.

„Период на застрахователно покритие“ е периодът, през който застрахователят покрива застрахователния риск.

„Застрахователен интерес“ е правно призната необходимост от защита срещу последиците от застрахователно събитие.

„Сертификат „Зелена карта“ е международен сертификат за застраховка, издаден от името на национално бюро по т. 21 в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа.

Искате ли да спестите време и да получите най-добрата оферта за нужната ви застраховка?

Свържете се с нас за безплатна консултация!

Tags: ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *